1. PĂRŢI CONTRACTANTE

1.1. Furnizor
Bohemiasoft s.r.o.
înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Administrativ Regional din České Budějovice, Secţiunea C, dosar 16675
cu sediu social la: Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Republica Cehă
Număr identificare companie: 28090403, Cod plătitor TVA: CZ28090403
detalii bancare: 2600080090/2010 - Fio banka, a.s.
contact e-mail: support@eshop-rapid.ro
(denumit în cele ce urmează, "Furnizor")

1.2. Client
o persoană fizică sau persoană juridică ce plasează o comandă pentru bunuri către ESHOP-RAPID.RO printr-un formular de comandă
(denumit în cele ce urmează, "Client")
(Furnizorul şi Clientul sunt denumiţi, în cele ce urmează, în mod colectiv “Părţile”).

 

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Un contract pentru furnizarea serviciilor (denumit în cele ce urmează „Contract“) este încheiat în momentul completării unei comenzi pentru serviciul ESHOP-RAPID.RO (denumit în cele ce urmează „Serviciu“); acceptarea acestor termeni şi condiţii generale (denumite în cele ce urmează „GTC“) este o condiţie preliminară pentru încheierea contractului. Termenii şi condiţiile generale sunt disponibile online la http://www.eshop-rapid.ro/terms.php.

2.2. Contractul intră în vigoare în ziua plăţii a solicitării de plată, pe care Clientul o solicită în timpul perioadei de testare prin intermediul unui formular pe care îl puteţi găsi în secţiunea clienţi.

 

3. OBIECT ŞI DEFINIREA TERMENILOR DE BAZĂ

3.1. Obiectul Contractului este acordarea unei licenţe pentru o interfaţă web pentru a rula un magazin de produse pe Internet sau o prezentare pe Internet, actualizarea continuă a interfeţei, suportul tehnic şi servicii suplimentare, cum a fost convenit de către şi între părţi, toate acestea în schimbul unei plăţi.

3.2. Relaţia contractuală dintre Prestator şi Client apare pe baza acestor GTC, iar aceste GTC definesc drepturile şi obligaţiile Părţilor şi relaţia lor împreună.

3.3. Relaţiile contractuale dintre Prestator şi Client ce nu sunt definite în aceste GTC vor fi guvernate de sistemul juridic al Republicii Cehe, în special de Codul Civil.

3.4. Definirea termenilor de bază

3.4.1. SERVICIU ESHOP-RAPID.RO – un set de servicii necesare pentru furnizarea prezentării pe Internet a clientului şi a altor servicii necesare pentru utilizarea oricărui nume de domeniu de nivel secundar ce este deţinut de Client. Pentru domeniile de nivelul trei, numele acestora poate fi ales doar dintre următoarele opţiuni: www|eshop|shop|e-shop|obchod. Conţinutul şi obiectul serviciilor este definit de către oferta actuală a Furnizorului aşa cum este publicată pe adresa de prezentare a Furnizorului http://www.ESHOP-RAPID.ro

3.4.2. SERVER – un set de resurse harware şi software prin intermediul cărora Furnizorul oferă Clienului Serviciul. Un server este conectat în permanenţă la Internet.

3.4.3. DOMENIU, NUME DOMENIU - numele nominal oferit de către administratorii numelui de domeniu (terţă parte). Este utilizat pentru identificarea spaţiului Clientului şi a prezentării pe Internet.

3.4.4. UTILIZAREA UNEI APLICAŢII INTERNET, PREZENTARE – utilizarea aplicaţiilor web reale prin intermediul resurselor hardware şi software ale Furnizorului. Clientul recunoaşte că resursele închiriate ale Furnizorului sunt utilizate de mai mulţi clienţi ce se află într-o relaţie contractuală cu Furnizorul.

3.5. Ziua de începere a Serviciului este ziua în care Clientul efectuează plata pentru Serviciu. Ziua de prestare taxabilă este ziua începerii furnizării Serviciului sau ziua de prelungire a Serviciului.

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

4.1. Clientul are dreptul de a utiliza toate resursele oferite prin intermediul Serviciului furnizat.

4.2. Conform solicitărilor Clientului, Furnizorul poate aranja înregistrarea unui nume de domeniu de nivel secundar. Pentru aceste înregistrări, Clientul va oferi Furnizorului informaţii de contact adevărate. Clientul se obligă să plătească taxele de înregistrare pentru utilizarea domeniului de nivel secundar, având în vedere că Furnizorul nu este un administrator de nume de domeniu de nivel secundar.

4.3. Clientul solicită Serviciul pentru utilizarea unui nume de domeniu de nivel secundar sau de nivelul al treilea ce este deţinut de Client.

4.4. Clientul se obligă să plătească taxe pentru înregistrarea şi funcţionarea serverelor DNS ale domeniului său de nivel secundar pe numele administratorului numelui de domeniu (înregistrator). Furnizorul de serviciu nu este un administrator de nume de domeniu de nivel secundar.

4.5. Clientul se obligă să nu utilizeze Serviciul pentru difuzarea de conţinut ce ar putea intra în conflict cu legislaţia în vigoare sau cu bunele maniere.

4.6. Clientul se obligă să nu folosească Serviciul pentru difuzarea de materiale pornografice sau warez.

4.7. Clientul se obligă să nu folosească Serviciul pentru difuzarea de e-mail-uri nesolicitate – spam. Prin înregistrare, Clientul autorizează Furnizorul să trimită e-mail-uri de informare. Clientul se poate dezabona, în orice moment, de la primirea e-mail-urilor de informare.

4.8. Clientul se obligă să nu folosească Serviciul într-un mod ce ar putea conduce la încălcarea drepturilor Furnizorului sau ar putea cauza dezavantaje celorlalţi clienţi ai furnizorului în utilizarea comună a resurselor serverului.

4.9. Clientul va fi răspunzător faţă de Furnizor pentru orice daună produsă de erorile de programare în software-ul instalat ce a fost introdus sau instalat de Client ca parte a utilizării Serviciului.

4.10. În cazul în care Furnizorul solicită Clientului să elimine datele sale ce afectează programul sau resursele tehnice de pe server, Clientul va trebui să elimine imediat aceste date, dar nu mai târziu de 24 ore de la solicitarea trimisă prin e-mail către Client. Dacă Clientul nu face acest lucru, Furnizorul va avea dreptul de a suspenda utilizarea Serviciului în mod unilateral. Clientul va fi informat prin e-mail despre suspendarea utilizării Serviciului.

4.11. Atunci când comandă Serviciul, Clientul trebuie să furnizeze informaţii de contact adevărate în scopul furnizării şi comunicării cu Furnizorul. Clientul se obligă să păstreze informaţiile de contact actualizate. În acelaşi timp, Clientul se obligă să nu utilizeze utilizatori anonimi pentru a accesa modulul de administrare.

4.12. Clientul este obligat să protejeze datele sale de acces pentru orice servicii împotriva utilizării necorespunzătoare din partea terţelor părţi.

4.13. Clientul se obligă să informeze imediat Furnizorul, prin e-mail trimis la support@eshop-rapid.ro, despre orice defect şi disfuncţionalitate în utilizarea Serviciului.

4.14. Clientul este răspunzător în totalitate pentru conţinutul ofertei sale şi al întregului material pe care îl publică prin intermediul serviciilor online. În acest sens, Furnizorul este eliberat în totalitate de orice răspundere juridică. Clientul are relaţii de afaceri pe propria răspundere.

 

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

5.1. Furnizorul va asigura funcţionarea tuturor resurselor sale software şi hardware pentru prestarea de Servicii. O excepţie de la această obligaţie este reprezentată de situaţiile care nu pot fi influenţate de către Prestator şi nu pot fi evitate în nici un fel. Acestea includ, spre exemplu, acte de forţă majoră, accidente, atacuri de pe un server sau o aplicaţie cu intenţia de a opri prestarea Serviciului, defecţiuni ale reţelei publice de telecomunicaţii sau alte intervenţii necesare pentru a asigura funcţionarea serviciilor Furnizorului (cum ar fi întreţinere hardware, actualizări de software, configurarea serverului, înlocuirea componentelor hardware ale serverului etc.).

5.2. Furnizorul va efectua o monitorizare continuă a resurselor tehnologice necesare pentru funcţionarea corectă a Serviciului. Furnizorul are dreptul de a face o întrerupere a Serviciului în situaţii de urgenţă bruşte sau situaţii necesare ce sunt planificate. Furnizorul va informa Clientul cu privire la o întrerupere a Serviciului la: www.ESHOP-RAPID.ro. În cazul în care Furnizorul nu poate asigura funcţionarea continuă a Serviciului şi cel puţin una din perioadele de întrerupere într-o lună calendaristică depăşeşte 30 de minute, Furnizorul va compensa Clientului suma acestor întreruperi cu o sumă egală cu de zece ori valoarea proporţională a acestor întreruperi calculată la suma pe care Clientul a plătit-o pentru Serviciu. Furnizorul va înregistra aceste despăgubiri în următoarea factură a Serviciului către Client prin intermediul unei reduceri pentru această perioadă următoare. În cazul în care Clientul nu continuă Serviciul în perioada următoare, Furnizorul va plăti Clientului această sumă în baza facturii/orelor taxabile ale Clientului. Aceste întreruperi nu includ întreruperi, care sunt anunţate anticipat de către Furnizor ca intervenţii de service sau alte intervenţii necesare despre care Clientul este notificat pe pagina de administrare după logare.

5.3. Prestatorul se obligă să asigure Serviciul şi datele împotriva intervenţiilor unor terţe părţi neautorizate. În cazul unei ameninţări la adresa securităţii funcţionării Seriviciului şi a utilizării permanente a Serviciului, securitatea Serviciului va avea prioritate.

5.4. Furnizorul va informa Clientul, în timp util, că sfârşitul perioadei pentru care Clientul a plătit Serviciul se apropie. Furnizorul trebuie să facă acest lucru prin intermediul unui e-mail pe care-l va trimite Clientului cu cel puţin 10 zile înainte de sfârşitul perioadei convenite.

5.5. Furnizorul are dreptul de a inactiva Serviciul pentru un client care este în întârziere cu plata pentru mai mult de 14 de zile de la scadenţa a facturii pentru serviciul ESHOP-RAPID.RO sau altă operaţie care Prestatorul a prestat-o pentru Client la solicitarea acestuia şi este legată de funcţionarea magazinului online sau de prezentare (cum ar fi: o solicitare de modificări grafice plătite într-o prezentare etc). Furnizorul are dreptul de a rezilia Serviciul Clientului în totalitate în cazul în care acesta întârzue plata pentru Serviciu mai mult de 21 de zile de la data scadenţei facturii. Încetarea Serviciului nu scuteşte clientul de obligaţia de a plăti suma datorată pentru serviciile prestate. Clientul va fi informat cu privire la inactivarea sau încetarea Serviciului prin e-mail.

5.6. Furnizorul are dreptul de a rezilia furnizarea Serviciului către Client, în mod unilateral, în cazul în care utilizarea rezultatelor aplicaţiei Clientului dăunează celorlalţi clienţi ai Furnizorului sau în cazul în care Clientul încalcă obligaţiile prevăzute la articolele 4.5 – 4.8. De asemenea, Clientul trebuie să fie informat prin e-mail cu privire la încetarea prestării serviciului.

5.7. Furnizorul nu este responsabil pentru orice pierdere financiară, pierderi materiale sau pierderi de altă natură care ar putea fi suportate ca urmare a indisponibilităţii Serviciului sau a pierderii datelor Clientului. În cazul în care Serviciul nu este disponibil din vina demonstrată a Furnizorului, acesta va fi răspunzător pentru daunele apărute până la proporţia din suma plătită de Client pentru Serviciu pentru timpul total de indisponibilitate a serviciului. Consultaţi paragraful 5.2.

5.8. Furnizorul nu este responsabil pentru conţinutul prezentării web a Clientului şi pentru veridicitatea informaţiilor publicate de către Client. Din acest motiv, acesta nu este obligat să verifice orice produse sau servicii oferite, precum şi informaţiile care Clientul le oferă cu privire la un produs sau serviciu. Prin urmare, terţele părţi au dreptul de a cere compensaţii de la Furnizor sau de a executa orice răspundere juridică pentru informaţiile furnizate de către Client.

5.9. Furnizorul are dreptul de a dezactiva temporar sau permanent website-ul Clientului, în situaţia în care are suspiciuni cu privire la etica de afaceri a Clientului sau descoperă că acesta acţionează în mod fraudulos sau cu rea-credinţă faţă de consumatorii săi.

 

6. PREŢUL SERVICIULUI ŞI METODA DE PLATĂ A SERVICIILOR

6.1. Utilizarea Serviciului este stabilită pentru o perioadă de: 1 lună, 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani sau 5 ani. Utilizarea Serviciului este extinsă automat pentru perioada stabilită iniţiat în cazul în care Clientul nu trimite către Funizor o solicitare de încetare a Serviciului furnizat cu maxim 14 zile înainte de data expirării perioadei pentru care Clientul a contractat Serviciul.

6.2. Utilizarea serviciului poate fi încetată şi în baza unei notificări de reziliere. Notificarea poate fi efectuată chiar şi fără specificarea motivelor. Notificarea poate fi trimisă în formă electronică către adresele e-mail de contact. Perioada de preaviz va fi de 14 zile, începând cu ziua următoare a livrării demonstrate a notificării trimise către cealaltă Parte.

6.3. În cazul în care Clientul denigrează intenţionat bunul renume al Furnizorului, Furnizorul va avea dreptul de a se retrage de la prestarea Serviciului. Retragerea din Contract va intra în vigoare în ziua următoare demonstrării trimiterii mesajului privind retragerea din Contract şi a primirii acestuia de către Client.

6.4. Clientul are dreptul de a primi o parte proporţională din plata Serviciului pentru perioada neutilizată doar în cazul în care Serviciul este încetat prin notificare primită de la Furnizor.

6.5. Clientul poate atribui Serviciul către o terţă parte numai cu acordul Furnizorului, exprimat în formă electronică la adresa de e-mail a Clientului. Noul prestator al Serviciului trebuie să fie de acord cu aceşti temeni înainte de punerea în funcţiune, şi, de asemenea, trebuie să-şi asume toate obligaţiile iniţiale ale Clientului faţă de Furnizor.

 

7. CONDIŢII DE PLATĂ

7.1. Imediat ce Clientul completează formularul de tranziţie către funcţionarea „live“, o cerere de plată (factură proformă) este trimisă automat către Client.

7.2. Furnizorul va cupla plata primită pentru Serviciu cu factura proformă a Clientului în următoarea zi lucrătoare de la primirea plăţii. Furnizorul va emite o factură impozabilă după cuplarea plăţii.

7.3. Cu zece zile înainte de expirarea perioadei de furnizare a Serviciului, o factură pentru perioada următoare este emisă pentru Client şi este trimisă la Client prin e-mail.

7.4. Dacă o factură nu este plătită de către Client până la data scadentă, este trimis automat memento nr. 1. Dacă factura nu este plătită nici în această perioadă alternativă, memento nr. 2 este trimis Clientului şi paginile web nu mai pot fi vizualizate. În cazul în care factura nu este plătită în termenul prevăzut în memento nr. 2, prezentarea Clientului va fi ştearsă din sistem. În cazul în care furnizarea serviciilor este stabilită pentru o perioadă mai mare de o lună, Furnizorul va emite o notă de credit care reduce suma datorată la o perioadă de doar o lună.

7.5. Condiţii similare de plată se vor aplica şi serviciilor speciale (spre exemplu: grafică personalizată, eliminarea formularului de reclamă din partea inferioară a paginii etc.). Serviciile speciale vor fi considerate servicii suplimentare.

7.6. Plătitorii de taxă pe valoare adăugată din Uniunea Europeană ce nu au sediul în Republica Cehă sunt răspunzători de corectitudinea informaţiilor privind plata taxelor.

7.7. Toate facturile impozabile, facturile proforme, facturile, solicitările de plată şi memento-urile sunt trimise de Furnizor în formă electronică.

7.8. Daca se configureaza prelungirea automata, urmatoarea plata va fi efectuata cu cardul. Factura este transmisa automat, urmare a confirmarii platii. Daca plata esueaza, clientul primeste o instiintare, vezi 7.1. Prelungirea/plata automata poate fi anulata oricand in Admin sectiunea Facturi.

 

8. PREVEDERI FINALE

8.1. Furnizorul declară că acţionează în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protejarea datelor personale şi amendarea anumitor acte de drept, aşa cum a fost modificată, spre exemplu, protejează datele personale ale Clientului împotriva utilizării necorespunzătoare şi nu le divulgă terţelor părţi. Datele personale pot fi utilizate de către Furnizor şi doar pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciului, comunicarea directă cu Clientul şi pentru obţinerea de statistici.

8.2. Clientul acceptă faptul că toate documentele contabile emise (facturi şi facturi proforme) sunt trimise Clientului în formă electronică, prin e-mail în format PDF.

8.3. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste GTC; este obligat să informeze Clientul cu privire la acest lucru printr-o notificare afişată pe pagina de administrare după logare.

Magazinul se creeaza, va rugam asteptati ...
(Procesul poate dura cateva secunde)